Nhận thức khoa học

Khoa học nhận thức thường được định nghĩa là nghiên cứu khoa học về trí tuệ hoặc trí thông minh.

Thực tế mỗi giới thiệu chính thức về khoa học nhận thức đều nhấn mạnh rằng đây là một lĩnh vực học thuật mang tính liên ngành cao, trong đó tâm lý học, khoa học thần kinh, ngôn ngữ học, triết học và khoa học máy tính cũng như trí tuệ nhân tạo, nhân học và sinh học là các ngành chuyên môn hoặc ứng dụng.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Khoa học nhận thức ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 30, 2019

Những câu chuyện liên quan