Mạng lưới thần kinh

Mạng lưới thần kinh là một mô hình điện toán được mô hình hóa đơn giản sau các cấu trúc vỏ não.

Nó bao gồm các yếu tố xử lý liên kết với nhau gọi là nơ-ron phối hợp để tạo ra hàm đầu ra.

Đầu ra của một mạng nơ-ron phụ thuộc vào sự hợp tác của từng nơ-ron riêng lẻ trong mạng để vận hành.

Việc xử lý thông tin bằng các mạng thần kinh thường được thực hiện song song chứ không phải theo chuỗi (hoặc theo tuần tự).

Vì nó dựa vào các thành viên nơ-ron để thực hiện chức năng của mình nên một đặc tính duy nhất của mạng nơ-ron là nó vẫn có thể thực hiện chức năng tổng thể của mình ngay cả khi một số nơ-ron không hoạt động.

Đó là vì mạng lưới thần kinh rất mạnh để có thể chịu được các lỗi hoặc trước các thất bại.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Mạng thần kinh ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 24, 2019

Những câu chuyện liên quan