Giới thiệu về di truyền học

Di truyền học là nghiên cứu về cách các sinh vật sống nhận được những đặc điểm chung từ các thế hệ trước.

Những đặc điểm này được mô tả bởi thông tin di truyền được mang bởi một phân tử gọi là DNA.

Các hướng dẫn để xây dựng và vận hành một sinh vật được chứa trong DNA của sinh vật.

Mọi sinh vật trên trái đất đều có DNA trong các tế bào của nó.

Một gen là một đơn vị di truyền bao gồm DNA chiếm một vị trí trên nhiễm sắc thể và xác định một đặc điểm trong một sinh vật.

Các gen được truyền từ cha mẹ sang con và được nhiều người tin là một phần quan trọng trong quyết định ngoại hình và hành vi.

Lý thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin đã đặt nền móng cho lý thuyết tiến hóa.

Tuy nhiên, chính sự xuất hiện của lĩnh vực di truyền học, được tiên phong bởi Gregor Mendel (1822-1884), đã cung cấp thông tin còn thiếu về cách thức tiến hóa hoạt động trong thực tế.

Các thí nghiệm của Mendel với đậu Hà Lan đã khiến ông nhận ra rằng sự di truyền trong sinh sản hữu tính hoạt động bằng cách pha trộn các yếu tố riêng biệt, chứ không phải bằng sự pha trộn của các nhân vật được thừa hưởng.

Sự kết hợp giữa lý thuyết của Darwin và sự hiểu biết hiện tại của chúng ta về di truyền đã dẫn đến sự ra đời của khu vực khoa học gọi là “di truyền dân số”.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Giới thiệu về di truyền học ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th2 19, 2020

Những câu chuyện liên quan