Giai đoạn (vật chất)

Giai đoạn (vật chất) là tập hợp các trạng thái của hệ vật lý vĩ mô có thành phần hóa học và tính chất vật lý tương đối đồng nhất (nghĩa là mật độ, cấu trúc tinh thể, chỉ số khúc xạ, v.v.).

Các ví dụ quen thuộc nhất của các pha là chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Các pha ít quen thuộc hơn bao gồm: plasma và quark-gluon;

Bose-Einstein ngưng tụ và ngưng tụ fermionic; vật lạ; tinh thể lỏng; chất siêu lỏng và chất siêu rắn; và các giai đoạn thuận từ và sắt từ của vật liệu từ tính.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Giai đoạn (vấn đề) ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th11 07, 2019

Những câu chuyện liên quan