Capybara

Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) là một động vật ăn cỏ bán thủy sinh, loài gặm nhấm sống lớn nhất.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Capybara ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 06, 2019

Những câu chuyện liên quan