Bản năng

Bản năng là sự định đoạt vốn có của một sinh vật sống đối với một hành vi cụ thể.

Bản năng nói chung là kiểu mẫu của các phản ứng hoặc phản ứng đối với các loại kích thích nhất định.

Hành vi bản năng có thể được chứng minh qua hầu hết các phổ rộng của đời sống động vật.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Bản năng ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 05, 2019